Treceți la conținutul principal

REGULAMENTAprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 74 din 13 februarie 2014

 

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAŢIONAL DE ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE „MOLD SEF”

(Moldova Science and Engineering Fair)

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art.1.Concursul Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „MoldSEF” (în continuare "Concursul") este organizat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova, Compania Intel şi Asociaţia Companiilor Private în domeniul IT din Moldova (în continuare "Organizatori").

Art.2.Concursul îşi propune identificarea și dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei și științelor naturale, științelor tehnice și de inginerie, precum şi susținerea copiilor dotați din Republica Moldova.

Art.3. Concursul este organizat pe mai multe categorii tematice:

I.              Ştiinţe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului şi al ecosistemelor, Matematică aplicată sau pe domeniile interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate).

II.           II. Ştiinţe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică şi termotehnică, Electrotehnică şi electronică, Echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);

III.        Tehnologia informaţiei (Știinţa calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligenţă artificială, Navigarea şi comunicarea, Aplicaţii software).

CAPITOLUL II: Condiţii de înscriere şi participare la concurs

Art.4. Participarea la Concurs

a) Concursul este destinat elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate din Republica Moldova;

b) Concursul se desfășoară în limbile română şi engleză;

c) Sunt invitaţi să participe la concurs elevii claselor a IX-a – a XII-a, care au realizat în ultimul an un proiect (o invenţie sau o cercetare) în domeniul Ştiinţelor exacte, Tehnologie, Inginerie şi Matematică;

d) Vârsta limită a participanţilor la concurs este de 20 ani împliniţi nu mai târziu de 01 mai a anului respectiv. Doritorii de a participa la concurs trebuie să completeze un formular de înscriere (Anexa1).

Acesta poate fi completat on-line pe adresa www.isef.ict.md sau expediat la adresa electronică indicată de organizatori. Rezumatul ataşat va fi elaborat în corespundere cu cerinţele din Anexa 2.

Art.5. Conţinutul proiectelor şi cerinţele faţă de participanţii la concurs:

a) Fiecare elev poate trimite doar un singur proiect bazat pe un studiu, realizat în ultimul an;

b) Deşi prin concurs sunt încurajate iniţiativele individuale, în competiţie sunt acceptate şi proiecte elaborate în echipă;

c) Echipele pot avea cel mult 2 membri;

d) Proiectele în echipa sunt evaluate separat, raportat la numărul de autori şi aportul fiecăruia la construirea/elaborarea produsului;

e) Coordonatorul proiectului trebuie să deţină competenţe în domeniul de studiu sau în domenii conexe, coordonând, în special, etapele realizării proiectului. El poate fi un cadru didactic, un părinte sau un cercetător din laboratorul în care s-a efectuat cercetarea;

f) Coordonatorul proiectului trebuie să se asigure că cercetarea respectă legislaţia naţională şi internaţională cu privire la proprietatea intelectuală, precum şi condiţiile prezentului Regulament.

Art.6. Prezentarea proiectului la concurs

a) Lucrarea poate fi prezentată ca exponat şi/sau poster (Anexa 3);

b) Exponatul poate conţine tehnică de calcul sau prezentarea unor elemente grafice referitoare la proiect (fotografii, filme, grafice, simulări, modelări, etc.);

c) Modelului se atașează notiţele cu privire la testările realizate şi la constatările făcute în cadrul experimentelor;

d) Posterele vor fi vizibile şi se vor referi strict la proiect.

Alte informaţii şi recomandări cu privire la modalităţile de prezentare a proiectului realizat pot fi găsite şi pe adresa www.isef.ict.md.

Art.7. Participarea la concurs presupune acceptarea deplină a regulilor prezentului regulament, precum şi:

a) Este interzisă introducerea agenţilor patogeni, substanţelor toxice sau a altor substanţe periculoase în spaţiul expoziţional;

b) Exponatele trebuie să respecte cerinţele de expunere şi siguranţă prezentate în Anexa 3;

c) Este responsabilitatea fiecărui coordonator să verifice respectarea cerinţelor şi a restricţiilor concursului.

Art.8. Desfăşurarea concursului

a) Cheltuielile de participare sunt suportate de organizatori. Organizatorii asigură condiţii de participare pentru fiecare participant şi coordonator de proiect;

b) Organizatorii nu asigură fonduri pentru deplasarea echipelor sau pentru transportul exponatelor;

c) Direcțiile Generale de învăţământ, tineret şi sport din raion/municipiu vor asigura cheltuielile legate de deplasarea elevilor participanți şi a coordonatorilor de proiecte la concurs;

d) Concursul se va desfăşura în 3 zile:

Prima zi: - a doua jumătate a zilei - festivitatea de deschidere, amenajarea standurilor de către participanţi și vizitarea lor de către public/participanţi;

A doua zi: - toată ziua - jurizarea (în sală au acces doar elevii şi juriul);

A treia zi: - prima jumătate a zilei – festivitatea de premiere; plecarea participanților.

e) Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi găsite pe site-ul concursului www.isef.ict.md.

Datele cu privire la perioada şi modalitatea de înscriere a participanţilor, afişarea listei participanţilor şi perioada desfăşurării concursului sunt stabilite de Ministerul Educaţiei şi pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei sau cel al concursului: www.isef.ict.md.

 

CAPITOLUL III: Structurile de organizare/jurizare

Art.9. Consiliul de Coordonare a Concursului este constituit din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare. Preşedinte al Consiliul de Coordonare este ministrul educaţiei.

Art.10. Pentru coordonarea concursului, Ministerul Educaţiei aprobă, anual, Comisia de jurizare a concursului. Componenţa juriului poate fi formată din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, cadre didactice, profesori universitari, doctori în ştiinţe tehnice.

Art.11. Consiliul de Coordonare are următoarele competenţe:

¨ stabileşte categoriile tematice ale Concursului;

¨ gestionează resursele financiare prevăzute pentru desfăşurarea concursului;

¨ înaintează propuneri cu privire la facilităţile oficiale acordate premianţilor şi stimularea cadrelor didactice implicate;

¨ coordonează desfăşurarea Concursului;

¨ aduce la cunoştinţa instituţiilor de învăţământ din republică, inclusiv a celor de învăţământ secundar profesional și mediu de specialitate, termenele, locul şi modalitatea de desfăşurare a Concursului în anul curent;

¨ aprobă componenţa nominală a juriului;

¨ sistematizează rezultatele finale ale Concursului;

¨ aprobă lista participanţilor la etapa internaţională a Concursulului.

Art.12. Comisia de jurizare are următoarele competenţe:

¨ aprobă (prin proces-verbal) lista nominală a clasamentului participanţilor la Concurs;

¨ selectează finaliştii pentru participare la etapa internaţională a concursulului;

¨ prezintă Consiliului de Coordonare, în termen de 5 zile de la încheierea concursului, numărul total al participanţilor, procesul-verbal al şedinţei juriului, lista desfăşurată a elevilor învingători.

Capitolul IV. Premierea şi stimularea participanţilor

Art.13. Juriul stabileşte clasamentul general a rezultatelor obţinute.

Art.14.Jurizarea se va face prin discuţii individuale cu autorul/autorii proiectului timp de cel mult 10 minute.

Art.15.Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului va fi de 100 de puncte, împărţite astfel:

a) Aplicabilitate şi beneficiul economic - max. 30p.

b) Abordarea creativă (a ipotezei, a procesului de cercetare/studiu, etc.) – max. 20p.

c) Abordarea ştiinţifică a tematicii proiectului – max. 20p.

d) Complexitatea studiului realizat, rigurozitatea – max. 10p.

e) Actualitatea/noutatea temei – max. 10p.

f) Claritatea prezentării (vizuală şi orală) – max. 10p.

Art.16. Premiile vor fi decernate pe categorii tematice, în temeiul punctajului maxim acumulat de către participanți, precum urmează:

Premiul I – 1;

Premiul II – 2;

Premiul III – 3;

Mențiuni – 4 .

Art.17. Cele mai bune invenţii pot fi propuse de juriu pentru participare la alte competiţii naţionale şi internaţionale.

Art.18. Comisia de jurizare, în urma unei selecţii a finaliştilor, va desemna până la 3 proiecte pentru participarea la Concursul Internațional Intel ISEF, conform următoarelor criterii:

a) aplicabilitate în viața economică/socială;

b) abilități de prezentare, inclusiv în limba engleză.

Concursul Internațional Intel ISEF se desfășoară în luna mai, în SUA. Pentru detalii referitor la etapa internațională a Concursului Intel ISEF puteți accesa http://student.societyforscience.org/intel-isef4.

Art.19. Informaţii despre concurs, precum şi rezultatele concursului vor fi publicate în diferite surse mass-media, cât şi pe site-ul Ministerului Educaţiei şi www.isef.ict.md.

 

ORGANIZATORII CONCURSULUI:

Intel Corp (UK) Ltd.

Business Center ”Mikom Palace” 27T, Dehtyarivska Str., 04119, Kiev, Ukraine

Krzysztof Jonak,Intel Regional Manager in Moldova, Belarus and Ukraine

tel: +380(44)4906411

e-mail: krzysztof.jonac@intel.com

 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1,

Igor Grosu, viceministru

tel. (022)-233418

e-mail: igor.grosu@edu.md

 

Asociaţia Companiilor din domeniul IT, Moldova

Maria Cibotari 28, of 1B, MD-2012,

Ana Chiriţa,Executiv Director

tel:+373 22 887 000,fax:+373 22 887 001,

www.ict.md

 


 

Anexa 1

la Regulamentul Concursului

Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „Mold SEF”

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE „Mold SEF ”

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – pagina 1 (pentru coordonator)

Vă rugăm să completaţi cu atenţie toate câmpurile

 

Denumirea temei:

Numele autorului / autorilor:

Numele coordonatorului:

Gradul științific/didactic, funcția:

Instituţia reprezentată:

Categoria tematică:

ð I. Ştiinţe

ð II. Ştiinţe aplicate

ð III. Tehnologia informaţiei

 

AVIZ (nu depăşiţi spaţiul alocat):

Tip proiect:

ð I. individual

ð E. în echipă

 

Este continuarea unui proiect anterior?

ð NU

ð DA

 

De unde ati aflat de concurs?

ð Internet

ð Prieteni

ð Publicaţii

ð altele

 

Ce credeţi despre concurs?

ð Perioada de organizare nu este bună

ð Regulamentul ar trebui modificat

ð Ar trebui modificatecategoriile

ðAr trebui popularizat mai mult

 

Datele de contact ale coordonatorului de proiect:

Adresă poştală:

Locul de lucru:

Telefon:

E-mail:

 

Coordonatorul proiectului certifică prin prezenta că declaraţiile şi informaţiile de mai sus sunt

corecte, că s-a luat act de prevederile Regulamentului concursului, şi că se intenţionează

participarea la Concursul Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „Mold SEF”

Semnătura:

Data:

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – pagina 2 (pentru tânărul participant)

 

Datele autorilor:

1. Nume, prenume:

Data nașterii:

Clasa:

Tel.:

e-mail:

Instituția:

 

2. Nume, prenume:

Data nașterii:

Clasa:

Adresa dom.:

Tel.:

e-mail:

Instituția:

 

2. Nume, prenume:

Data nașterii:

Clasa:

Tel.:

e-mail:

Instituția:

 

Informații despre proiect: Ce consideri ca e mai important:

ð Că ai abordat această temă?

ð Că lucrând la ea ai o preocupare?

ðCă ai ocazia să te implici într-o activitate aplicativă?

 

Care au fost etapele parcurse până s-a ajuns la acest nivel al lucrării: Care a fost principala sursă de informare?

ð Internetul?

ð Cărţile de specialitate?

ð Profesorii sau alţi specialişti

ð Emisiuni televizate

ð Reviste de specialitate sau prospecte de produse

 

Unde a fost necesar să fii ajutat: Ce consideri ca e mai important:

ð Inovarea?

ð Inventica?

ðRealizarea unui produs util?

ðDescoperirea unui fenomen nou?

ðExplicarea unui fenomen existent

 

Care sunt principalele contribuţii ale tale la acest proiect:

Semnături:

Data:

 

Nivelul de cunoastere a limbii engleza (începător, intermediar, avansat)

Posesia pasaportului strain ( nu este obligatoriu, dar e nevoie pentru organizatori

sa cunoasca în cazul selectării pentru concursul internaţional)

Da

Nu

 

Anexa 2

la Regulamentul Concursului

Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „Mold SEF”

 

Rezumatul

Important: Volumul rezumatului nu trebuie să depășească 2 pagini format A4 (nu mai mult de 1 Mb, font Times New Roman, mărimea 12); imaginile și alte prezentări grafice, precum și fotografiile se anexează la rezumat separat. Volumul sumar al materialelor suplimentare – nu mai mult de 1Mb.

 

Rezumatul va fi trimis prin poșta electronică indicată de organizatori la adresa www.isef.ict.md.

1. Rezumatul trebuie să conțină:

· Categoria tematică;

· Denumirea temei proiectului;

· Numele, prenumele autorului/autorilor;

· Clasa;

· Textul rezumatului; lista bibliografică se indică în textul rezumatului, la bibliografie.

 

2. Textul rezumatului prezintă o descriere scurtă a lucrului realizat și va întruni următoarele aspecte:

· Scopul cercetării;

· Actualitatea cercetării și posibilitatea utilizării ei (explicați valoarea ei științifică și

practică);

· Descrierea metodelor utilizate (metode de cercetare, echipamente de cercetare și

prelucrare a datelor utilizate în proiect);

· Analiza datelor obținute (rezultatele de bază obținute, valoarea practico-științifică);

· Literatura utilizată.

3. Format: A4, orientare verticală.

 


 

Anexa 3

la Regulamentul Concursului

Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „Mold SEF”

 

Cerințe de perfectare a standului

Fiecărui proiect i se alocă un suport pentru plasarea posterelor, masă și scaune (după numărul de autori). Proiectul este prezentat pe postere de format A0 sau pe 2 foi de format A1, amplasate orizontal unul sub altul.

În timpul prezentării, trebuie să fie prezente următoarele materiale:

1. Rezumatul lucrării.

2.Textul integral al lucrării.

3. Planul de cercetare.

4. Jurnalul de evidență a lucrului din laborator (la necesitate).

5. Alte materiale ce ilustrează conținutul lucrării.

 

ATENŢIONĂRI !

La prezentarea proiectelor, se interzic a fi folosite:

1. Organisme vii;

2. Elemente de ţesut viu, sânge, etc.;

3. Materiale chimice periculoase sau puternic mirositoare;

4. Substanţe sau dispozitivele periculoase (otravă, droguri, arme, muniţii, dispozitive ascuţite, cu risc de spargere, substanţe inflamabile, lasere neprotejate, generatoare şi surse de radiaţie ionizantă, de ultraviolete sau infrasunete, flacără deschisă);

5. Aparate cu risc în exploatare, de exemplu baterii deteriorate, surse de tensiune sau

condensatori cu tensiune periculoasă şi cu bornele neizolate etc.

6. Premiile, medaliile obţinute anterior de către concurent, carduri bancare, steaguri, logo-uri de firma sau instituţii (cu excepţia instituţiei reprezentate), contracte şi/sau aprobări (grafice sau scrise) cu excepţia cazului în care acestea sunt incluse integral în proiect;

7. Fotografii sau reprezentări vizuale descriind animale în tehnici chirurgicale, disecţii, necropsii sau alte proceduri de laborator.

Este interzisă demonstrarea oricăror experimente cu utilizarea substanțelor chimice, a focului deschis.

În timpul prezentării proiectului, autorii trebuie să fie prezenți lângă standurile lor pentru a putea discuta cu membrii juriului. 

Postări populare de pe acest blog

Premianții Concursului Național de Științe și Inginerie „MoldSEF”, ediția a IX-a În perioada 18 - 19 martie 2021 s-a desfășurat, în format online, Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair), ediția a IX-a. Evenimentul are ca obiectiv general identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, științelor naturale, științelor tehnice și inginerești. La ediția din acest an a Concursului au fost înscrise 36 de proiecte elaborate de 58 de elevi, ghidați de 29 de profesori, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din 12 raioane și municipii. Din numărul total de proiecte, 15 au fost la categoria Științe și Matematică, 14 la categoria Științe Aplicate și 7 la categoria Tehnologia Informației. Criteriile de evaluare pentru proiectele participante sunt: aplicabilitate, creativitate, abordarea științifică, complexitatea studiului, actualita

Start înscrierilor la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2022

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță perioada și procedura de înscriere la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2022. În conformitate cu  Ordinul MEC nr. 1700/2021  cu privire la organizarea olimpiadelor și concursurilor republicane în anul de studii 2021-2022 , cea de-a X-a ediție a  Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”  (în continuare Concursul) se va desfășura, în format online, în perioada  25 – 27 februarie 2022 . Înscrierea la Concurs se realizează în perioada  04 ianuarie – 04 februarie , prin completarea, de către profesorul coordonator al proiectului, a  Formularului online , disponibil pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare ( www.ance.gov.md ). Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”  (Moldova Science and Engineering Fair)  este organizat conform prevederilor  Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare  aprobat prin ordinul MECC

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE Informație cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2021 Cea de-a IX-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este organizată conform prevederilor Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare aprobat prin ordinul MECC nr. 1222 din 06.10.2020 și a Regulamentului Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” aprobat prin ordinul ME nr. 74/2014, având ca obiectiv general identificarea și dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, științelor naturale, științelor tehnice și inginerești (regulamentul concursului poate fi găsit la adresa http://isef.ict.md/p/regulament.html ). Concursul „Mold SEF” este destinat elevilor claselor VII